Vojvodina – Mladost 81:82

Ju­re­ći po­be­du od 10 ili vi­še po­e­na raz­li­ke ko­ja bi ih od­ve­la do pr­vog me­sta i pe­ha­ra na­me­nje­nog po­bed­ni­ku Ko­šar­ka­ške li­ge Sr­bi­je, Voj­vo­di­na je u der­bi­ju po­sled­njeg ko­la iz­gu­bi­la od Mla­do­sti. Na­i­me, ne­ko­li­ko se­kun­di pre kra­ja No­vo­sa­đa­ni su ima­li poen vi­ška i po­be­du u dzepu, ali je ka­pi­ten do­ma­ćih Kr­sto Bje­li­ca fa­u­li­rao Drek­se­la, jer ako bi meč oti­šao u pro­du­že­tak, to bi Vo­ši omo­gu­ći­lo šan­su da po­no­vo po­ju­ri fa­mo­znu raz­li­ku. No, sjaj­ni Ame­ri­ka­nac je bio oba pu­ta si­gu­ran.

Der­bi ko­la i pr­ven­stva je, ge­ne­ral­no, oprav­dao oče­ki­va­nja, jer su­sre­le su se dve ube­dlji­vo naj­bo­lje eki­pe KLS. Ze­mun­ci su bo­lje po­če­li, ima­li to­kom šu­ter­skog po­sta do­ma­ćih i 13 po­e­na vi­ška u pr­vom po­lu­vre­me­nu, ali su to cr­ve­no-be­li us­pe­li da is­to­pe u sjaj­noj tre­ćoj de­o­ni­ci. Ušlo se u ne­iz­ve­stan fi­niš utak­mi­ce i bi­lo je ja­sno da će po­bed­ni­ka od­lu­či­ti jed­na lop­ta. Ta­ko je i bi­lo.

Iza Voj­vo­di­ne je od­lič­na se­zo­na u KLS, a osva­ja­njem dru­gog me­sta obez­be­di­li su ABA 2 li­gu u na­red­noj se­zo­ni. Ta­ko­đe, iza­bra­ni­ci Mi­ro­sla­va Ni­ko­li­ća pla­si­ra­li su se i u Su­per­li­gu (u ko­joj uče­stvu­je i pet ABA li­ga­ša i igra po kup si­ste­mu), a naj­ve­ro­vat­ni­ji pro­tiv­nik cr­ve­no-be­lih bi­će Me­ga.