Voj­vo­di­na – Zla­ti­bor 82:91  (19:15, 16:21, 27:31, 20:24)

Dru­gi ovo­se­zon­ski pr­ven­stve­ni po­raz u KLS ko­šar­ka­še Voj­vo­di­ne za­te­kao je na Spen­su, gde je  odličnu partiju s 31 postignutim poenom, odigrao plej tima iz Čajetine Ne­ma­nja Pro­tić. U za­o­sta­lom me­ču 8. ko­la, odigranog u sredu, naj­ja­ča de­fan­ziv­na eki­pa u li­gi, no­vo­sad­ska, ni­je us­pe­la da na­đe re­še­nje za br­zo­no­gog Pro­ti­ća, ko­ji je mno­go pu­ta pro­bi­jao od­bra­nu Vo­še, te po­go­dio troj­ke iz te­ških po­zi­ci­ja u od­sud­nim mo­men­ti­ma. U po­sled­njoj de­o­ni­ci, kad god bi se cr­ve­no – be­li pri­ma­kli na “do­hva­tljiv” za­o­sta­tak od tri poena, usle­di­la bi, kao po pra­vi­lu, sjaj­na Pro­ti­će­va ro­la, uz dve troj­ke Mi­tro­vi­ća.

Po­red po­me­nu­te ne­re­ši­ve enig­me, ko­šar­ka­ši Voj­vo­di­ne su na­pra­vi­li pre­vi­še gre­ša­ka u na­pa­du, a u od­bra­ni im se mno­go pu­ta de­ša­va­lo da ne za­gra­de do­bro koš, te su od­bi­ci i “ni­či­je” lop­te uglav­nom za­vr­ša­va­le u ru­ka­ma go­stiju. Ako se to­me do­da da ne­ki otvo­re­ni šu­te­vi u po­sled­njoj če­tvr­ti­ni cr­ve­no – be­lih ni­su pro­la­zi­li kroz obruč, jasno je zašto su bo­do­vi  oti­šli u Ča­je­ti­nu.

Generalno, Zlatibor se predstavio kao izuzetno čvrsta i kvalitetna ekipa, koja nije slučajno član ABA 2 lige. I pored poraza, Vojvodina je zadržala čelnu poziciju na tabeli.