Ko­lu­ba­ra – Voj­vo­di­na 66:65  (23:18, 19:12, 6:19, 18:16)

LA­ZA­RE­VAC: SRC “Ko­lu­ba­ra”, gle­da­la­ca: 600. Su­di­je: Ste­fa­no­vić, Pe­šić, Ve­sko­vić.

KO­LU­BA­RA: Živ­ko­vić, B. Bla­go­je­vić, To­do­rić 4, Žu­nić, M. Bla­go­je­vić 12 (8sk), Si­mić 13, Su­pre­me 10, Sto­ji­čić 5, Sin­đe­lić, An­dre­je­vić, Hadžifej­zo­vić 13, Ko­ja­di­no­vić 9.

 VOJ­VO­DI­NA: Ba­njac 2, Be­slać 14 (12 sk), Ma­rić, Ne­delj­kov, Ga­će­ša 10, Bje­li­ca 7 (5as), Mi­ro­tić, Po­po­vić 6, Vu­če­tić 9, Nil 17 (5as), Zarić, Sta­no­je­vić.

Po­no­vo je Voj­vo­di­na bi­la bez sre­će i iz­gu­bi­la je utak­mi­cu “na jed­nu lop­tu”… U 26. ko­lu Ko­šar­ka­ške li­ge Sr­bi­je u La­za­rev­cu, naši momci su po­ra­že­ni na­kon me­ča pu­nom pre­o­kre­ta, ne­iz­ve­snom do po­sled­njeg zvu­ka si­re­ne. Ima­la je Vo­ša osam se­kun­di za na­pad da do­đe do po­be­de, ali je To­do­rić “ukrao” lop­tu pri­li­kom do­da­va­nja cr­ve­no – be­lih, i pri­li­ka je oti­šla u ne­po­vrat.

Voj­vo­di­na je od­i­gra­la sla­bo u pr­vom po­lu­vre­me­nu, u ko­je do­ma­ćin sve vre­me bio u vođ­stvu. Ipak, sve su to na­dok­na­di­li u tre­ćoj če­tvr­ti­ni, ka­da su od­i­gra­li sjaj­no u de­fan­zi­vi do­zvo­liv­ši Ko­lu­ba­ri sve­ga šest po­e­na.

U po­lsed­njoj de­o­ni­ci vi­đen je egal, sme­nji­va­nje eki­pa u mi­ni­mal­nom vođ­stvu, ali u fi­ni­šu do­ma­ći su bi­li spret­ni­ji i sreć­ni­ji, do­šav­ši do ve­li­ke po­be­de u gr­če­vi­toj bor­bi za op­sta­nak.