Klupska saopštenja

Klupska saopštenja

Pro­sla­vlje­ni srp­ski ko­šar­kaš i ne­ka­da­šnji re­pre­zen­ta­ti­vac Želj­ko Re­bra­ča no­vi je pred­sed­nik Ko­šar­ka­škog klu­ba Voj­vo­di­na, je­dan je od epi­lo­ga ju­če­ra­šnje Skup­šti­ne ovog našeg kluba. Na­i­me, na­kon ostav­ke Uprav­nog i Nad­zor­nog od­bo­ra KK Voj­vo­di­na, de­le­ga­ti su iza­bra­li no­ve čla­no­ve klup­skih te­la....

Skupština Košarkaškog kluba Vojvodina održaće se danas (ponedeljak 6. jun) od 16 sati u Novom Sadu, Masarikova 25, sala na trećem spratu. Nakon Skupštine, očekuje se novo rukovodstvo kluba, uz nov saziv Upravnog i Nadzornog odbora.

Košarkaški klub Vojvodina stoji uz Stevana Jelovca, srpskog reprezentativca koji se, nakon jakog moždanog udara, nalazi u bolnici u Grčkoj i njegovo stanje je okarakterisano kao „stabilno, ali i dalje vrlo teško“. -Vojvodina i cela novosadska košarkaška javnost je svim...