Pro­sla­vlje­ni srp­ski ko­šar­kaš i ne­ka­da­šnji re­pre­zen­ta­ti­vac Želj­ko Re­bra­ča no­vi je pred­sed­nik Ko­šar­ka­škog klu­ba Voj­vo­di­na, je­dan je od epi­lo­ga ju­če­ra­šnje Skup­šti­ne ovog našeg kluba. Na­i­me, na­kon ostav­ke Uprav­nog i Nad­zor­nog od­bo­ra KK Voj­vo­di­na, de­le­ga­ti su iza­bra­li no­ve čla­no­ve klup­skih te­la. Za pred­sed­ni­ka Uprav­nog od­bo­ra iza­bran je Želj­ko Re­bra­ča, dok su čla­no­vi Bo­jan Ra­do­je­vić, Bo­jan Ter­zin, Vla­di­mir Vu­ko­je­vić i Ni­ko­la Hri­stić. Pred­sed­ni­ca Nad­zor­nog od­bo­ra je Dra­gi­ca Ko­va­če­vić Vran­ko­vić, a čla­no­vi su još Dra­gan Mi­lić i Vla­di­mir Sta­men­ko­vić.

No­vi pred­sed­nik UO u pr­vom obra­ća­nju bio je kra­tak, na­go­ve­šta­va­ju­ći sko­ru kon­fe­ren­ci­ju za me­di­je na ko­joj će de­talj­no da pred­sta­vi plan ra­da. Nakon izbora, sa­mo je u osnov­nim cr­ta­ma pred­sta­vio že­lje i am­bi­ci­je.

–Že­lim da sa svo­jim sa­rad­ni­ci­ma une­sem no­vu ener­gi­ju i da vre­me­nom vra­ti­mo Voj­vo­di­nu gde joj je me­sto – u vrh do­ma­će ko­šar­ke. No­vi Sad za­slu­žu­je jak ko­šar­ka­ški ko­lek­tiv. Za po­če­tak, tre­ba da se ba­zi­ra­mo na kva­li­tet­nom ra­du s mla­di­ma, da ta­len­to­va­nu voj­vođan­sku de­cu za­dr­ži­mo, ka­ko ne bi pre­ra­no od­la­zi­la u dru­ge klu­bo­ve, da odav­de iz­la­ze ne­ki no­vi re­pre­zen­ta­tiv­ci – re­kao je Re­bra­ča, uz na­po­me­nu da po­sto­ji že­lja da Voj­vo­di­na u ro­ku od če­ti­ri ili pet go­di­na igra ABA li­gu.