Ko­šar­ka­ši Voj­vo­di­ne ve­če­ras u 21 sat igra­ju der­bi posled­njeg, 30. ko­la ko­la Ko­šar­ka­ške li­ge Sr­bi­je pro­tiv Zla­ti­bo­ra. Ča­je­tin­ci igra­ju sjaj­no ove se­zo­ne i, bez ob­zi­ra na is­hod ove utak­mi­ce, si­gur­ni su na pr­vom me­stu. Što se našeg tima ti­če, ulog je mno­go ve­ći, jer ih po­be­da osta­vlja na tre­ćoj po­zi­ci­ji, ko­ja u za­vi­sno­sti od ras­ple­ta u ABA li­gi i na­ci­o­nal­nih ko­e­fi­ci­je­na­ta, mo­že da do­ne­se uče­šće u ABA 2 li­gi. Zbog to­ga, u ta­bo­ru cr­ve­no – be­lih se na­da­ju da će us­pe­ti da od­ra­de ono što je do njih: pru­že mak­si­mum i do­đu do po­be­de, te sa­če­ka­ju ras­plet.

Ka­pi­ten Voj­vo­di­ne Kr­sto Bje­li­ca, ko­ji je pre ne­ko­li­ko go­di­na no­sio dres Zla­ti­bo­ra, zna da Ča­je­tin­ci ima­ju kva­li­tet i ni­su slu­čaj­no na če­lu ta­be­le.

Za­lo­mi­lo se ta­ko da u po­sled­njem ko­lu igra­mo der­bi pro­tiv naj­te­žeg ri­va­la. Zla­ti­bor je po­ka­zao da ima sja­jan tim, ali ima­mo ga i mi, uz to smo u po­sled­nje vre­me u uspo­nu for­me. Pru­ži­će­mo sve od se­be i na­dam se po­be­di ko­ja će nam omo­gu­ći­ti osta­nak na tre­ćoj po­zi­ci­ji – ka­že Bje­li­ca.

Po­moć­ni tre­ner Voj­vo­di­ne Mi­loš Isa­kov Ko­va­če­vić, ta­ko­đe je sve­stan kva­li­te­ta go­stu­ju­ćeg ti­ma, ali ve­ru­je u svoj tim.

-Zla­ti­bor je ove se­zo­ne, od svih ti­mo­va u KLS, igrao sa naj­ma­nje osci­la­ci­ja. Du­žni­ci su nam, jer su nas dva pu­ta po­be­di­li ove se­zo­ne, u do­ma­ćoj i ABA 2 li­gi. Sa dru­ge stra­ne, mi smo do­bro ra­di­li i spre­ma­li se za ovu utak­mi­cu, i na­po­kon smo, po­sle du­žeg vre­me­na, zdra­vi i kom­plet­ni. U do­broj smo for­mi i rap­so­lo­že­nju, te se na­dam da će­mo uz po­moć pu­bli­ke sti­ći do va­žne po­be­de – re­kao je Isa­kov Ko­va­če­vić.

Meč u ma­loj sa­li Spen­sa pre­no­si­će TV Are­na sport.

foto: ABA 2 liga (D.Stjepanović)