Voj­vo­di­na – Zdra­vlje 78:74  (19:19, 19:24,  20:11, 20:20)

VOJ­VO­DI­NA: Ko­čić 3, Ba­njac, Be­slać 12 (13sk), Ma­rić, Ne­delj­kov, Bje­li­ca 13, Po­po­vić 22, Ra­ki­će­vić 2, Vu­če­tić 6, Nil 10 (5as), Za­rić 10, Lju­bi­čić.

ZDRA­VLJE: Stoj­ko­vić, Jo­vić 2, Had­son 15, Pet­ko­vić 3, Đor­đe­vić 22, Ra­di­vo­je­vić, Sta­men­ko­vić 9, Jo­va­no­vić, Vu­ja­si­no­vić 3, Jo­vić, Sto­ja­no­vić 7, Ble­kvel 13.

Voj­vo­di­na je na­sta­vi­la po­be­do­no­snu se­ri­ju, posle 19. ko­la Ko­šar­ka­ške li­ge Sr­bi­je osa­mi­la se na vr­hu ta­be­le (do­du­še, sa vi­še utak­mi­ca od ri­va­la), ali je pro­pi­sno is­ta­nji­la ner­ve svo­jih pri­sta­li­ca. To se pr­vo de­ša­va­lo u pr­vom po­lu­vre­me­nu, a po­tom i u fi­ni­šu, ka­da su cr­ve­no – be­li je­dva sa­ču­va­li ube­dlji­vu pred­nost, a ona je iz­no­si­la 12 po­e­na ma­nje od tri mi­nu­ta pre kra­ja me­ča. Za ma­lo da u ne­po­vrat ode sjaj­no ska­kač­ko ve­če Vo­še (47 sko­ko­va na­spram 34 Zdra­vlja), te da na na­pla­tu stig­ne vr­lo slab šut za tri po­e­na (sve­ga 6/36 do­ma­ćeg ti­ma).

Go­sti su po­ve­li sa 5:0, a naši momci su, vi­de­lo se to, ušli u utak­mi­cu sa ne­do­volj­no ener­gi­je. On­da su do­ma­ći uba­ci­li de­vet uza­stop­nih po­e­na. Ipak, u na­stav­ku pr­vog de­la od­bra­na cr­ve­no – be­lih ni­je bi­la na pre­po­zna­tlji­vom ni­vou, a šut be­še slab. Do­sta mu­ka ta­da je No­vo­sa­đa­ni­ma za­da­vao tam­no­pu­ti Had­son. Ipak, u tre­ćoj če­tvr­ti­ni, Vo­ša je bi­la ona pra­va, pre­po­zna­tlji­va, pre sve­ga u od­bra­ni. Sti­gla je i pre­sti­gla go­ste, ste­kav­ši se­dam po­e­na vi­ška. Na­sta­vi­li su iza­bra­ni­ci Mi­ro­sla­va Ni­ko­li­ća ta­ko i u po­sled­njoj de­o­ni­ci, sti­gli do 12 po­e­na pred­no­sti i či­ni­lo se da go­sti ne­ma­ju sna­ge za pre­o­kret. Is­to­pio se, do­du­še, deo pred­no­sti, ali ka­da je Bje­li­ca uba­cio troj­ku vra­tiv­ši plus 12, ni­ko u ma­loj sa­li Spen­sa ni­je mo­gao da na­slu­ti šta će se de­ša­va­ti.

Pre­vi­še su se opu­sti­li cr­ve­no – be­li, ušli su se­ri­ju gre­ša­ka i meč se po­šte­no “za­ku­vao”. Sti­gli su Le­skov­ča­ni na mi­nus dva! Ipak, tač­ku je sta­vio Nil osam se­kun­di pre kra­ja ka­da je uba­cio oba slo­bod­na ba­ca­nja.

Vo­ša je pr­va na ta­be­li sa sko­rom 13-6, a već u ne­de­lju ih oče­ku­je ozbilj­no is­ku­še­nje pro­tiv Mla­do­sti u Ze­mu­nu.

foto: Dnevnik (F. Bakić)

fo­to: Dnevnik (F. Ba­kić)