Rad­nič­ki – Voj­vo­di­na 77:63 (20:7, 18:12, 16:26, 23:18)

Ka­da je­dan tim po­stig­ne 19 po­e­na za po­lu­vre­me, uz šut za tri po­e­na 3/24, a ima pro­ce­nat šu­ta iz igre od sve­ga 20 od­sto, ja­sno je da ne mo­že da se na­da po­be­di. To se de­si­lo Voj­vo­di­ni u pr­vom de­lu me­ča u Kra­gu­jev­cu, u okvi­ru 9. ko­la Ko­šar­ka­ške li­ge Sr­bi­je. Jed­no­stav­no, cr­ve­no – be­li ni­su li­či­li na se­be, ja­ko sla­bo su šu­ti­ra­li u naj­ve­ćem de­lu utak­mi­ce i do­ži­ve­li su pr­vi po­raz u KLS ove se­zo­ne.

Po­če­lo je ne­pre­ci­znim na­pa­di­ma s obe stra­ne, pa u pr­va dva mi­nu­ta ni je­dan tim ni­je us­peo da po­en­ti­ra. Do­ma­ći su po­ve­li sa 7:0, a Voj­vo­di­ni je tre­ba­lo sko­ro tri i po mi­nu­ta do pr­vih po­e­na, ko­je je po­sti­gao Bje­li­ca. U na­pa­du Kra­gu­jev­ča­na je do­mi­ni­rao Ra­ško Ka­tić, pa je pred­nost Rad­nič­kog ra­sla, a šut No­vo­sa­đa­ne ni­ka­ko ni­je išao.

U dru­goj de­o­ni­ci Voj­vo­di­na je so­lid­no kre­nu­la i či­ni­lo da sla­ba pr­va če­tvr­ti­na ne mo­že da se po­no­vi. Ipak, opet je usle­di­la cr­na se­ri­ja pro­ma­ša­ja i ne­is­ko­ri­šće­nih na­pa­da, pa su do­ma­ći u jed­nom tre­nut­ku ima­li 22 po­e­na vi­ška (38:16).

Kao u u pret­hod­noj, slič­no je po­če­la i tre­ća de­o­ni­ca, Voj­vo­di­na je po­sti­gla če­ti­ri po­e­na. Avaj, usle­di­le su dve troj­ke Rad­nič­kog i no­va se­ri­ja pro­ma­ša­ja no­vo­sad­skog ti­ma. Kad neće – neće… Ima­li su do­ma­ći i 23 po­e­na pred­no­sti (51:28), troj­ka­ma su ka­žnja­va­li sve pro­pu­ste u od­bra­ni Voj­vo­di­ne. No, kraj tre­će i po­če­tak po­sled­nje če­tvr­ti­ne da­li su na­du da No­vo­sa­đa­ni mo­gu do pre­o­kre­ta.

Na­po­kon su se ras­pu­ca­li cr­ve­no – be­li, za­i­gra­li u pra­vom, pre­po­zna­tlji­vom rit­mu, te su sti­gli na mi­nus se­dam. Ali, on­da je kre­nu­la ra­fal­na palj­ba do­ma­ćih za tri po­e­na, vra­tio je Rad­nič­ki dvo­ci­fre­nu pred­nost i po­bed­nik je de­fi­ni­tiv­no od­lu­čen.

Ostaje nada da crveno – beli ne mogu da ponove ovako slabu šutersku partiju kao u Kragujevcu, te da će već u narednom kolu, na Spensu protiv Tami­ša, započeti novi pobedonosni niz.