Voj­vo­di­na – Pod­go­ri­ca 71:62 (13:20, 24:19, 18:11, 16:12)

ŠI­RO­KI BRI­JEG: GSD „Pe­ca­ra“, gle­da­la­ca: 100, su­di­je: Pe­ić, Stan­ko­vić, Mu­hvić.

VOJ­VO­DI­NA: Ko­čić, Ba­njac 3, Be­slać 11 (7sk), Ma­rić, Ne­delj­kov 2, Ga­će­ša 15, Bje­li­ca 2 (7as), Mi­ro­tić, Po­po­vić 12, Vu­če­tić 8, Nil 18, Za­rić.

POD­GO­RI­CA: Bu­la­jić 2, Vu­le­vić 6 (6as), Klja­je­vić 14, Mi­ško­vić 4, Pa­u­no­vić 3, Ko­va­če­vić 6, Ka­luđe­ro­vić 4, Sej­fić 11 (9sk), Ko­rać 3, Lan­go­vić 9, Vuk­če­vić.

U 11. ko­lu ABA 2 li­ge, pre­o­kre­tom u dru­gom po­lu­vre­me­nu i od­lič­nom od­bra­nom, Voj­vo­di­na je sti­gla do pe­te po­be­de ko­jom je osta­la u tr­ci za plej – of re­gi­o­nal­nog tak­mi­če­nja.

Naš tim je sla­bo po­če­o, te mu je tre­ba­lo tri i po mi­nu­ta do pr­vih po­e­na. Ima­li su Pod­go­ri­ča­ni plus 11 pri kra­ju pr­ve če­tvr­ti­ne, ali već u dru­goj cr­ve­no- be­li su uhva­ti­li ri­tam, is­to­pi­li pred­nost Cr­no­go­ra­ca, ali na po­lu­vre­me oti­šli sa dva po­e­na manj­ka (37:39).

U tre­ćoj če­tvr­ti­ni, Voj­vo­di­na je od­i­gra­la vr­lo do­bro u od­bra­ni, Nik Nil je po­gađao za tri po­e­na, a po­sle troj­ke Ga­će­še, crveni – beli su sti­gli do se­dam po­e­na vi­ška (53:46).

Istu pred­nost ima­li su naši momci pet mi­nu­ta pre kra­ja, du­go ne uspe­va­ju­ći da do­đu do dvo­ci­fre­nog suficita i even­tu­al­no  pre­lo­me meč. Ume­sto to­ga, usle­dio je če­tvo­ro­mi­nut­ni koš­ge­ter­ski post, ko­ji je na­po­kon raz­bio Ni­ko­las Nil. Na to se na­do­ve­za­la do­bra od­bra­na i troj­ka Va­si­li­ja Vu­če­ti­ća za plus 11 tri i po mi­nu­ta pre kra­ja (65:54).  To je, is­po­sta­vi­lo se, za Pod­go­ri­ča­ne bi­lo ne­na­dok­na­di­vo.

U če­tvr­tak, Voj­vo­di­na igra pro­tiv do­ma­ći­na 4. ABA 2 ba­lo­na, eki­pe Ši­ro­kog.

 

foto: ABA 2 liga (D. Stjepanović)