Lov­ćen – Voj­vo­di­na 81:83  (29:19, 14:13, 18:20, 20:31)

BA­NJA LU­KA: Ha­la “Bo­rik, gle­da­la­ca: 80. Su­di­je: Ja­vor, Ma­rić, Hart­man.

LOV­ĆEN: Va­šing­ton 33 (10sk, 10as), Jo­va­no­vić, Bog­da­no­vić 2, Ku­so­vac 9, Mu­go­ša 11, Bo­ja­nić 4, Pa­ra­ča, Ba­no­vić, Pe­ro­vić 8, Hadžibe­go­vić 14.

VOJ­VO­DI­NA:  Ko­čić 3, Ba­njac 9, Be­slać 15 (11sk), Ma­rić, Ne­delj­kov, Ga­će­ša 23, Bje­li­ca 14, Po­po­vić, Ra­ki­će­vić 21 (9as), Vu­če­tić, Nil, Za­rić.

Muke, pa čudo Vojvodine u Banja Luci! Di­vlje­nja je vred­no ono što je  na­pra­vi­la Voša u 8. ko­lu ABA 2 li­ge… Ni u tre­nu­ci­ma ka­da im ni­šta ni­je išlo od ru­ke i kada se či­ni­lo da su pred ka­ta­stro­fom jer je protivnik imao 21 poen viška, cr­ve­no – be­li mom­ci ve­li­kog sr­ca us­pe­li su da na­pra­ve ep­ski pre­o­kret i na­kon dra­me, sla­ve!

Sla­bo je po­če­la Voj­vo­di­na, jer šut ni­je funk­ci­o­ni­sao. To je re­zul­ti­ra­lo vođ­stvom Lov­će­na od 10 po­e­na vi­ška (16:6). Po­če­li su naši momci (na­po­kon) da po­ga­đaju, sti­gli na poen za­o­stat­ka, ali je za čas sve palo u vodu na­kon se­ri­je Ce­ti­nja­na 9:0 u fi­ni­šu pr­ve de­o­ni­ce. U dru­goj, opet je na­stu­pio na­pa­dač­ki post Voj­vo­di­ne, pa je Lov­ćen imao 11 po­e­na vi­ška na od­mo­ru (43:32).

Još ve­će mu­ke na­stu­pi­le su u tre­ćoj če­tvr­ti­ni, ka­da je Lov­ćen do­sti­gao mak­si­mal­nih  21 poen pred­no­sti. Ipak, Voj­vo­di­ni­na se­ri­ja od 17:5 i mi­nus de­vet pred po­sled­njih 10 mi­nu­ta, da­li su nam na­du. A on­da, Voj­vo­di­na ka­kvu nje­ni simpatizeri pri­želj­ku­ju: agre­siv­na, od­va­žna i na­po­kon pre­ci­zna. To­pio se Lov­ćen, sti­gla je Vo­ša i pre­sti­gla Ce­ti­nja­ne, ali oni su preko sjajnog Vašingtona od­go­vo­ri­li troj­ka­ma i ušlo se u ne­iz­ve­snu za­vr­šni­cu. A njen ju­nak bio je Uroš Ba­njac! Pri re­zul­ta­tu 81:78 za Ce­ti­nja­ne, 37 se­kun­di pre kra­ja, Uroš je po­go­dio troj­ku. Lov­ćen ni­je po­en­ti­rao, i 1,7 se­kun­di pre po­sled­njeg zvu­ka si­re­ne, Ba­njac je fa­u­li­ran na šu­tu za tri po­e­na. Dva pu­ta je bio pre­ci­zan i ve­li­ko sla­vlje No­vo­sa­đa­na mo­glo je da poč­ne!

U na­red­nom me­ču ABA 2 li­ge u če­tvr­tak, Voj­vo­di­na igra pro­tiv Su­tje­ske iz Nik­ši­ća.

Za Mu­tu i mom­ke

Voj­vo­di­nu je na ovom me­ču, ume­sto bo­le­snog tre­ne­ra Mi­ro­sla­va Mu­te Ni­ko­li­ća, pr­vi put vo­dio nje­gov mla­di po­moć­nik Mi­loš Isa­kov Ko­va­če­vić. On je vr­lo emo­tiv­no do­če­kao kraj me­ča, po­sle kog je re­kao:

– Us­pe­li smo go­to­vo ne­mo­gu­će. Ve­ro­va­li smo da mo­že­mo do pre­o­kre­ta i za to smo na­gra­đe­ni. Ovu po­be­du po­sve­ću­je­mo na­šem tre­ne­ru Ni­ko­li­ću, a ja je po­kla­njam ovim mom­ci­ma, jer lep­ši de­bi ni­su mo­gli da mi pri­re­de – re­kao je Isa­kov Ko­va­če­vić.

fo­to: ABA 2 li­ga (D. Stje­pa­no­vić)