Kril­ni cen­tar Ne­ma­nja Po­po­vić no­vi je ko­šar­kaš Voj­vo­di­ne. Per­spek­tiv­ni mla­di ko­šar­kaš ni­je me­njao bo­ju dre­sa, po­što je me­đu iza­bra­ni­ke Mi­ro­sla­va Ni­ko­li­ća sti­gao iz Cr­ve­ne zve­zde. Ugo­vor sa Voj­vo­di­nom pot­pi­sao je do kra­ja te­ku­će se­zo­ne.

Po­po­vić je ro­đen  29. de­cem­bra 2001. go­di­ne, vi­sok je 206 cen­ti­me­ta­ra. Od nje­ga se oče­ku­je da une­se agre­siv­nost i po­kre­tlji­vost na cen­tar­skim po­zi­ci­ja­ma no­vo­sad­skog ti­ma. Na­i­me, Voj­vo­di­na je do do­la­ska Po­po­vi­ća ima­la sa­mo jed­nu kla­sič­nu “če­tvor­ku” (Du­ša­na Be­sla­ća), a ku­bu­ri­la je i sa cen­tri­ma, jer zbog po­vre­de (ka­sni­je i ope­ra­ci­je Ni­ko­le Ga­će­še ko­ji se i da­lje opo­ra­vlja), te po­vre­de Dra­ga­na Ma­ri­ća, cr­ve­no – be­li su ne­ko­li­ko me­če­va od­i­gra­li sa sa­mo jed­nim cen­trom, Va­si­li­jem Vu­če­ti­ćem.

Po­po­vić je stan­dard­ni član mla­đih re­pre­zen­ta­tiv­nih se­lek­ci­ja na­še ze­mlje. Bio je deo U16 re­pre­zen­ta­ci­je Sr­bi­je ko­ja je osvo­ji­la bron­zu na Evrop­skom pr­ven­stvu u Cr­noj Go­ri 2017. go­di­ne.

foto: mondo.rs