Si­la Vo­še u Su­bo­ti­ci

Spar­tak – Voj­vo­di­na  73:97  (16:21, 19:24, 19:20, 19:32)

SU­BO­TI­CA: Ha­la spor­to­va “Du­do­va šu­ma”, gle­da­la­ca: 450. Su­di­je: Ju­ras, Pe­šić, Ve­sko­vić.

SPAR­TAK: Jo­va­no­vić 5, Hri­stov 15, S. Ga­zi­be­go­vić 2, Ni­ko­lić, Lu­čić 7, Ko­jo­vić 20, Sla­do­je 4, V. Ga­zi­be­go­vić 6, Ku­riya 2, Bar­na 5, Ka­rayić 7.

VOJ­VO­DI­NA: Za­rić 8, Sto­ja­no­vić 8, Ber­ba­kov 3, Ja­wić 12, Bje­li­ca 15 (5 as), Bran­ko­vić 5, Pri­ca 7, Si­la­đi 23 (10 sk), Ča­bri­lo 4, Ata­na­sov 8, Bi­ro­vqev 1, Ma­to­vić 3.

“Voj­vo­đan­ski kla­sik”, iz­me­đu Spar­ta­ka i Voj­vo­di­ne u Su­bo­ti­ci po svim ko­šar­ka­škim pa­ra­me­tri­ma pri­pao je cr­ve­no – be­li­ma. Vo­di­la je Voj­vo­di­na to­kom ce­log me­ča, a na kra­ju je, po­red kva­li­te­ta, do iz­ra­ža­ja do­šla i mno­go du­ža klu­pa No­vo­sa­đa­na.

Voj­vo­di­na je mno­go bo­qe po­če­la, sa la­ko­ćom su cr­ve­no – be­li re­ša­va­li su­tu­a­ci­je u na­pa­du i po­ga­đa­li, te po­ve­li sa 11 po­e­na pred­no­sti (6:17). Ipak, ta­da je dve troj­ke po­ve­zao Ni­ko­la Hri­stov, te je spre­čio go­ste da već na star­tu stek­nu (pre)ve­lik vi­šak. Na­kon po­got­ka Ko­jo­vi­ća, Su­bo­ti­ča­ni su ima­li sa­mo poen maw­ka (20:21), ali Voj­vo­di­na je opet us­pe­la da se oset­ni­je od­mak­ne i stig­ne do dvo­ci­fre­ne pred­no­sti, ka­da su iz­van li­ni­je 6,75 po­go­di­li Za­rić i Si­la­đi. Na po­lu­vre­me­nu, na se­ma­fo­ru je sta­ja­lo 35:45.

U tre­ćoj de­o­ni­ci, Vo­ša je us­pe­la da za­u­sta­vi Hri­sto­va ko­ji je u tom pe­ri­o­du po­sti­gao sa­mo dva po­e­na, ali su cr­ve­no – be­li pro­pu­sti­li šan­su da već ta­da one­zbe­de tri­jumf. Na­i­me, na­kon po­e­na Ja­wi­ća, No­vo­sa­đa­ni su ima­li ve­li­kih 16 po­e­na vi­ška (49:65), ali su do­ma­ći do kra­ja pret­po­sled­we če­tvr­ti­ne na­pra­vi­li se­ri­ju od 5:0 i vra­ti­li ka­kvu – ta­kvu ne­iz­ve­snost u meč. Ipak, ona je po­tra­ja­la sa­mo­do sre­di­ne po­sled­we de­o­ni­ce. Ka­da je ras­po­lo­že­ni So­la­đi po­go­dio svo­ju če­tvr­tu troj­ku za plus 13 (67:80), sve je bi­lo ja­sno. Do kra­ja, cr­ve­no – be­li su de­mon­stri­ra­li si­lu i sti­gli do ube­dqi­ve po­be­de.

  1. Kn.