Zla­ti­bor – Voj­vo­di­na 84:91 (14:28, 20:15, 26:14, 24:34)

ČA­JE­TI­NA: STC “Zla­ti­bor”, gle­da­la­ca: 500. Su­di­je: Ma­ri­čić, Pr­pa, Ste­fa­no­vić.

ZLA­TI­BOR: Ra­do­vić, Tmu­šić, Ve­lič­ko­vić 18, Sta­no­je­vić, Vu­či­će­vić 6, Vu­lić 15, Smo­lo­vić 4, Ri­znić 2, Guzić, Ma­ro­je­vić 22, Pa­pić 13, Spa­sov 4.

VOJ­VO­DI­NA: Za­rić 2, Sto­ja­no­vić 8, Ja­wić 26 (7 sk), Bje­li­ca 27 (6 sk), Ber­ba­kov 8 (5 as), Sto­ja­čić 6, Pri­ca 10, Jo­vi­šić, ^a­bri­lo, Ata­na­sov, Bi­ro­vqev, Ma­to­vić 4.

Sjaj­nim pre­o­kre­tom u po­sled­woj če­tvr­ti­ni, ko­šar­ka­ši Voj­vo­di­ne su u 5. ko­lu Ko­šar­ka­ške li­ge Sr­bi­je do­šli do pr­ven­ca u ovom tak­mi­če­wu, i to na vru­ćem te­re­nu pod­no Zla­ti­bo­ra, pro­tiv fa­vo­ri­zo­va­nih ^a­je­ti­na­ca.  Bo­do­vi su upi­sa­ni za­hva­qu­ju­ći sjaj­noj igri cr­ve­no – be­lih u pr­voj i po­sled­woj če­tvr­ti­ni, te od­lič­nim na­pa­dač­kim ro­la­ma De­ja­na Ja­wi­ća i Kr­ste Bje­li­ce.

Po obi­ča­ju u ovoj se­zo­ni, No­vo­sa­|a­ni su od­lič­no po­če­li meč, ali je po­tom usle­dio pad u igri mla­dog ti­ma. Is­ku­sno, kva­li­tet­ni Zla­ti­bor­ci su sti­gli i pre­sti­gli vo|­stvo Voj­vo­di­ne, ali su cr­ve­no – be­li bi­li od­lič­ni ka­da je to bi­lo naj­po­treb­ni­je –  u po­sled­wim mi­nu­ti­ma me­ča, ka­da se re­zul­tat “lo­mio”.

Ova po­be­da će si­gur­no po­di­ći sa­mo­po­u­zda­we mla­di­ći­ma iz voj­vo­|an­ske pre­sto­ni­ce, ko­ji u sle­de­ćem ko­lu pred svo­jim na­vi­ja­či­ma do­če­ku­ju  kra­gu­je­vač­ki Rad­nič­ki.

  1. Kn.