Voj­vo­di­na  – Me­ga 79:83 (21:25, 24:17, 19:21, 15:20)

 NO­VI SAD: ma­la sa­la Spen­sa, gle­da­la­ca: 120. Su­di­je: M. Ju­ras, Mi­lo­je­vić, Pe­šić.

VOJ­VO­DI­NA: Ko­čić, Ba­njac 6, Be­slać 18, Ma­rić, Ne­delj­kov, Ga­će­ša 19 (10sk), Bje­li­ca 11, Mi­ro­tić, Po­po­vić 5, Ra­ki­će­vić 15, Nil 5 (7as).

ME­GA MO­CART: Pa­u­no­vić, Vi­juć, Ru­žen­cev 16, Ru­dan 8, Usko­ko­vić 13, Ko­čo­vić, Ko­va­če­vić 3, Ce­ro­vi­na 14, Gr­bo­vić 2, Si­ma­nić 16, Mu­ši­kić 9, Bo­ga­vac 2.

Ka­da je Pe­tar Ra­ki­će­vić po­go­dio troj­ku za plus se­dam (79:72) na 2.40 do kra­ja, či­ni­lo se da je Voj­vo­di­na na do­brom pu­tu da iz­bo­ri maj­sto­ri­cu u po­lu­fi­na­lu ko­šar­ka­ške Su­per­li­ge Sr­bi­je. Među­tim, de­sio se stra­ho­vit pad kon­cen­tra­ci­je cr­ve­no – be­lih ko­ji su do kra­ja gu­bi­li lop­te i pro­ma­ši­va­li, što je do­bra eki­pa po­put Me­ge us­pe­la da ka­zni i pla­si­ra se u na­red­nu run­du tak­mi­če­nja.

Po­sle po­čet­nog vođstva go­sti­ju, tre­ner Vo­še Mi­ro­slav Ni­ko­lić je za­tra­žio tajm – aut i od ta­da je sve kre­nu­lo bo­lje za cr­ve­no – be­le. Kom­bi­no­va­na od­bra­na našeg tima je da­va­la re­zul­tat. Voj­vo­di­na je pre­o­kre­nu­la tok meča, ima­la i se­dam po­e­na vi­ška, te na od­mor oti­šla sa pred­no­šću (45:42).

Sti­gli su cr­ve­no – be­li po­čet­kom tre­će de­o­ni­ce i do plus osam, ali Me­ga ­je odr­ža­va­la pri­klju­čak pre­ci­znim šu­tem iz­van li­ni­je 6,75. Na­kon ega­la (70:70) Ga­će­ša je po­ve­zao šest uza­stop­nih po­e­na, a za to vre­me Me­ga ni­je po­en­ti­ra­la. No, na­kon po­me­nu­tih 79:72, na­stu­pi­lo je po­mra­če­nje cr­ve­no – be­lih. Po­gre­šna do­da­va­nja, ne­pa­žnja pri­ki­kom za­gra­đi­va­nja obru­ča, pro­ma­ša­ji i gre­ške ko­je je te­ško na­bro­ja­ti… Sve u sve­mu, do kra­ja Voj­vo­di­na ni­je uba­ci­la ni je­dan koš, a Me­ga je se­ri­jom 11:0 oti­šla da­lje, gde je če­ka bo­lji iz “maj­sto­ri­ce” iz­me­đu ča­čan­skog Bor­ca i ze­mun­ske  Mla­do­sti.

Ako je za ute­hu, Voj­vo­di­na je u ve­li­koj me­ri po­pra­vi­la uti­sak u od­no­su na pr­vi meč u Be­o­gra­du, te po­ka­za­la da ima kva­li­tet da od­i­gra egal utak­mi­cu sa ABA li­ga­šem, pa je časno završila sezonu.

fo­to: Dnevnik (S. Šu­šnje­vić)