Voj­vo­di­na je za­slu­že­no po­ra­že­na u Uži­cu, s ob­zi­rom da je do­ma­ći tim vo­dio od pr­vog do po­sled­njeg mi­nu­ta.
kosarka aba liga

Po­no­vo su No­vo­sa­đa­ni, kao i u me­ču sa Me­tal­cem u pret­hod­nom ko­lu, po­če­li smu­še­no i sla­bo, ali ovo­ga pu­ta ras­po­lo­že­ni igra­či Slo­bo­de ni­su do­pu­sti­li cr­ve­no – be­li­ma da pre­o­kre­nu re­zul­tat.

Već od star­ta se mo­glo na­slu­ti­ti u kom prav­cu će oti­ći meč. Slo­bo­da je po­ve­la 9:0, pa 22:7 u pr­voj de­o­ni­ci. Ima­li su Uži­ča­ni i 22 po­e­na pred­no­sti (55:23), a bo­lje dru­go po­lu­vre­me No­vo­sa­đa­na bi­lo je do­volj­no sa­mo da se ubla­ži po­raz.

U na­red­nom ko­lu, u su­bo­tu, Voj­vo­di­na do­če­ku­je pr­vo­pla­si­ra­ni Be­o­grad.

D. Kn.
Slo­bo­da – Voj­vo­di­na 99:89 (27:19, 30:22, 20:25, 22:23)

UŽI­CE: ha­la spor­to­va “Ve­li­ki park”, gle­da­la­ca: 600. Su­di­je: Mr­dak, Ve­sko­vić, Stri­ka.

SLO­BO­DA: Cr­nić 5, Ka­di­ri 8 (8sk), Si­mić 26 (6as), Ko­va­če­vić, Traj­ko­vić 7, Ma­rić 15, Ja­vaun 26, Ću­bić, Kr­stić 2, Pa­u­no­vić, Čo­ma­gić 10 (8sk).

VOJ­VO­DI­NA: Za­rić 4, Sto­ja­no­vić 6, Ber­ba­kov 3, Maj­sto­ro­vić 5, Šu­ćur, An­đu­šić 12 (4as), Pri­ca 3, Ko­va­če­vić 8, Yele­to­vić 31, Ata­na­sov 17 (9sk), Bi­ro­vljev, Ma­to­vić.
KLS – 9. kolo

Mla­dost – N. Pa­zar 67:95

Slo­bo­da – Voj­vo­di­na 99:89

Vr­šac – Be­o­vuk 85:78

Me­ta­lac – Be­o­grad 87:91

Zla­ti­bor – Ta­miš 72:69

Spar­tak – Du­nav 84:66

 1. Be­o­grad 9 8 1 827:739 17
 2. N. Pa­zar 9 8 1 789:715 17
 3. Di­na­mik 8 7 1 724:569 15
 4. Bo­rac 8 7 1 711:643 15
 5. Slo­bo­da 9 4 5 823:776 13
 6. Ta­miš 9 4 5 744:727 13
 7. Zla­ti­bor 9 4 5 693:696 13
 8. Voj­vo­di­na 9 4 5 879:893 13
 9. Spar­tak 9 4 5 716:747 13
 10. Du­nav 9 4 5 708:805 13
 11. Vr­šac 9 3 6 780:820 12
 12. Mla­dost 9 2 7 740:819 11
 13. Be­o­vuk 9 2 7 710/829 11
 14. Me­ta­lac 9 1 767:833 8