Slo­bo­da – Voj­vo­di­na  67:68 (9:15, 14:18, 21:16, 23:19)

Od go­to­vog – uma­lo ve­re­si­ja, ali no­vo­sad­ski cr­ve­no – be­li su us­pe­li da dru­gi put u če­ti­ri da­na iz zla­ti­bor­skog kra­ja do­ne­su bo­do­ve. U za­o­sta­lom me­ču KLS, Voj­vo­di­na je do­zvo­li­la do­ma­ći­nu da se vra­ti iz dvo­ci­fre­nog re­zul­tat­skog za­o­stat­ka i uđe u ne­iz­ve­snu za­vr­šni­cu, ali iza­bra­ni­ci Mi­ro­sla­va Ni­ko­lića su, kao i u pro­šlom ko­lu u Ča­je­ti­ni, bi­li de­bljih ne­ra­va od ri­va­la, spret­ni­ji i sreć­ni­ji.

Sjaj­no je od­i­gra­la Voj­vo­di­na de­fan­ziv­no u pr­vom po­lu­vre­me­nu, do­zvo­liv­ši Užiča­ni­ma sve­ga 23 po­e­na, bez i jed­ne troj­ke. No, ni­je na­pad go­sti­ju pra­tio do­bru od­bra­nu, ali je na od­mor Vo­ša oti­šla sa plus 10.

Sti­gli su cr­ve­no – be­li i do 15 po­e­na vi­ška u tre­ćoj de­o­ni­ci (25:40), ali su on­da ne­shva­tlji­vo sta­li, do­zvo­liv­ši Užičanima da za kratko vreme ubace tri trojke i skoro u potpunoisti istope zaostatak. Ta­ko su do­ma­ći uhva­ti­li pri­klju­čak. Njihov novi nalet u va­žnom mo­men­tu troj­kom je za­u­sta­vio Za­rić, a ka­sni­je je pred­nost  odr­ža­vao ras­po­lo­že­ni Sa­vić. Ipak, po­no­vo su No­vo­sa­đa­ni pro­ma­ši­va­li i fi­niš me­ča je do­neo ne­iz­ve­snu pe­nal – za­vr­šni­cu. Pet se­kun­di pre kra­ja ka­pi­ten Bje­li­ca po­go­dio je jed­no slo­bod­no ba­ca­nje, a na dru­goj str­ani Užičanin Il­kić je pro­ma­šio šut za po­be­du, te se Voj­vo­di­na sa no­va dva bo­da učvr­sti­la na dru­goj po­zi­ci­ji KLS.

 

foto: facebook