Ta­miš – Voj­vo­di­na  83:94  (15:22, 18:26, 21:26, 29:20)

 

Tri­na­e­stu uza­stop­nu po­be­du za­be­le­`i­li su ko­šar­ka­ši Voj­vo­di­ne u KLS, u za­o­sta­lom me­ču 25. ko­la Ta­miš je bio pli­tak za No­vo­sa­đa­ne.

Do­ma­ći su bo­lje po­če­li, po­ve­li sa 7:2, ali to je bi­lo krat­kog da­ha. Voj­vo­di­na je se­ri­jom 7:0 pre­u­ze­la vo|­stvo, te ga to­kom ce­log pr­vog de­la po­ve­ća­va­la. Ras­pu­cao se pr­vo Sa­vić, pri­dru­žio mu se Ga­će­ša, a on­da i osta­tak cr­ve­no – be­log ti­ma. Iako šut za tri po­e­na ni­je na­ro­či­to slu­žio No­vo­sa­đa­ne, Pan­čev­ci ni­su na­la­zi­li re­še­nje za ra­zno­vr­sne i efi­ka­sne na­pa­de iza­bra­ni­ka Mi­ro­sla­va Ni­ko­li­ća, te se na od­mor oti­šlo sa 15 po­e­na vi­ška za Voj­vo­di­nu (33:48).

Sti­gli su cr­ve­no – be­li do 19 po­e­na vi­ška na star­tu dru­gog po­lu­vre­me­na (33:52), ali su se opu­sti­li, pre sve­ga u de­fan­zi­vi, te su do­ma­ći sma­nji­li za­o­sta­tak na 10 po­e­na. Usle­di­la je se­ri­ja pro­ma­ša­ja na obe stra­ne, te po­e­ni Lju­bi­či­ća uz faul. To je za­u­sta­vi­lo na­let Pan­če­va­ca, ko­ji ni­su mo­gli go­to­vo ni­šta da po­go­de i ubr­zo je Voj­vo­di­na sti­gla na mak­si­mal­nih plus 21 (49:70).

U po­sled­njoj de­o­ni­ci do­ma­ći su opet bo­lje po­če­li, po­sti­gli pet po­e­na, ali su br­zo za­u­sta­vlje­ni i Voj­vo­di­na je do kra­ja me­ča ru­tin­ski odr­ža­va­la pred­nost.