U du­e­lu sta­rih zna­na­ca još iz pe­ri­o­da ka­da su igra­li Dru­gu li­gu i bo­ri­la se mi­nu­le se­zo­ne i iz­bo­ri­li za ula­zak u KLS, Voj­vo­di­na u subotu (11. novembra) go­stu­je u Ča­je­ti­ni eki­pi Zla­ti­bo­ra (18 časova). Če­ja­tin­ci i ove se­zo­ne ima­ju jak tim, a No­vo­sa­đa­ni će im se su­prot­sta­vi­ti sa po­vrat­ni­kom u eki­pu Kr­stom Bje­li­com, ko­ji je pro­šle se­zo­ne bio ka­pi­ten Vo­še u po­ho­du na KLS. Si­gur­no je da će ovaj ko­šar­kaš is­ku­stvom, zna­njem i po­na­ša­wem bi­ti po­ja­ča­nje za mla­di tim.

-Tač­no je da su Zla­ti­bor­ci na­ši sta­ri znan­ci, ali su oni to­kom le­ta pot­pu­no pro­me­ni­li tim. Mi­slim da su ja­či ne­go pro­šle go­di­ne. Is­ku­stvo je na nji­ho­voj stra­ni, fa­vo­ri­ti su, ali pro­ba­će­mo da ih iz­ne­na­di­mo – re­kao je Bje­li­ca.

U ti­mu Voj­vo­di­ne zbog po­vre­da ne­će bi­ti Bran­ko­vi­ća, Vi­ri­je­vi­ća i Ko­va­če­vi­ća, ali trener Fi­lip So­cek na­ja­vlju­je bor­bu za sva­ku lop­tu.

-Zla­ti­bor je eki­pa sa­sta­vlje­na od pre­ka­lje­nih aso­va, a pred­vo­di ih ve­li­ki ko­šar­ka­ški zna­lac iza kog sto­je re­zul­ta­ti, tre­ner Va­nja Gu­ša. Ipak, zna­mo šta nam je či­ni­ti u Ča­je­ti­ni i pro­ba­će­mo da do­đe­mo do pr­ve po­be­de – re­kao je So­cek.