Voj­vo­di­na – Slo­bo­da 88:73 (28:21, 19:19, 26:17, 16:16)

 NO­VI SAD: mala sala Spensa, gledalaca: 100. su­di­je: Ni­ko­lić, Ća­lić, Hadžić.

VOJ­VO­DI­NA: Ba­njac 5, Bje­li­ca 15 (6as), Po­po­vić 2, Vu­če­tić 5, Nil 17 (8as), Ko­čić 1, Be­slać 24 (10sk), Ma­rić, Ga­će­ša 15, Mi­ro­tić, Ra­ki­će­vić 2, Za­rić 2.

SLO­BO­DA: Pri­jo­vić 13, No­vak 16, Ak­sen­ti­je­vić, Bo­žić 23 (8sk), Mi­la­di­no­vić 8, Bo­gi­će­vić, Il­kić 5, Ću­bić, Bla­go­je­vić 2, Ilić 6, Ma­to­vić, Ma­tić.

Po­be­dom u 28. ko­lu Ko­šar­ka­ške li­ge Sr­bi­je naši košarkaši su do­šli u do­bru po­zi­ci­ju da na kra­ju li­ga­škog de­la obez­be­de tre­ću po­zi­ci­ju ko­ja do­no­si pla­sman u ABA 2 li­gu, ali i lak­šeg ri­va­la u plej-ofu Su­per­li­ge. Vojvodina je nadigrala Užičane u gotovo svim segmentima igre, a naročito su izabranici Miroslava Nikolića bili raspoloženi u šutu za tri poena – 15 od 33.

Crveno – beli su utak­mi­cu otvo­ri­li se­ri­jom 7:0 i tek po­sle tri mi­nu­ta do­zvo­li­li ri­va­lu da upi­še poene. Uži­ča­ni su po­tom uhva­ti­li pri­klju­čak, da bi Novosađani sa tri uza­stop­ne troj­ke po­no­vo us­po­sta­vi­li kon­tro­lu. Po­seb­no ras­po­lo­žen u tim mo­men­ti­ma bio je Nil, ko­ji je već u pr­voj če­tvr­ti­ni tri pu­ta bio pre­ci­zan sa dis­tan­ce.

Ni­ko­li­će­va eki­pa odr­ža­va­la je pred­nost i u dru­goj če­tvr­ti­ni, ali su go­sti sve vre­me pre­ti­li – naj­o­zbilj­ni­je sre­di­nom de­o­ni­ce ka­da je po­sle po­e­na Bo­ži­ća Slo­bo­da za­o­sta­ja­la sa­mo po­la ko­ša. Po slič­nom sce­na­ri­ju iz pr­vih 10 mi­nu­ta, Voj­vo­di­na je od­lič­no fi­ni­ši­ra­la po­lu­vre­me i na ve­li­ki od­mor oti­šla sa plus šest – 46:40.

Cr­ve­no-be­li su u na­stav­ku po­di­gli ni­vo igre i po­čet­kom tre­ćeg pe­ri­o­da do­šli do pr­vog dvo­ci­fre­nog vo|­stva po­sle troj­ke Be­sla­ća, na­kon če­ga je gostujući trener mo­rao da za­tra­ži tajm-aut. On ni­je uro­dio plo­dom, pa su No­vo­sa­đa­ni ubr­zo po­vi­si­li su­fi­cit. Do kra­ja utak­mi­ce ni­šta bit­ni­je se ni­je me­nja­lo, pa je Voj­vo­di­na ostva­ri­la ve­o­ma va­žan tri­jumf.

 

Izvor : Dnevnik, foto: R. Hadžić