Voj­vo­di­na – OKK Be­o­grad 94:56  (17:13, 26:13, 32:12, 19:18)

VOJ­VO­DI­NA: Ni­ko­lić 4, Be­slać 16, Ma­rić 6, Ne­delj­kov 2, Ga­će­ša 5, Bje­li­ca 16, Jo­vo­vić 8, Man­dić, Sa­vić 13, Ra­ki­će­vić 13, Za­rić 2, Lju­bi­čić 9 (12as).

OKK BE­O­GRAD: Dra­go­vić (6sk), Vu­jić 6, To­do­rić 3, Mu­sić 5, Bol­tić 5 (5as), Đu­ri­šić 18, Mar­ko­vić, Bre­kić 11, Ko­va­če­vić 4, Velj­ko­vić 4, Gru­ja­nić.

Prvi put se prava, izvorna Vojvodina plasirala na završni turnir nacionalnog kupa, i to po­sle  fan­ta­stič­ne par­ti­je iza­bra­ni­ka Mi­ro­sla­va Ni­ko­li­ća protiv Beograđana! Čak 19 troj­ki uba­ci­li su cr­ve­no-be­li iz 38 po­ku­ša­ja, de­kla­si­ra­li ri­va­la ko­ga su na je­dvi­te ja­de do­bi­li u su­bo­tu u pr­ven­stve­nom du­e­lu (u po­sled­njim se­kun­da­ma 74:73), te su po­ka­za­li da i te ka­ko ima­ju kva­li­tet za ve­li­ke do­me­te.

Pr­va tri šu­ta za tri po­e­na do­ma­ći su po­go­di­li, ali su ka­sni­je ušli u kon­tra­ri­tam i pro­pi­sno se is­pro­ma­ši­va­li. Ipak, pod di­ri­gent­skom pa­li­com sjaj­nog Lju­bi­či­ća osta­li mom­ci iz no­vo­sad­skog ti­ma re­še­ta­li su koš go­sti­ju. Po­go­to­vo je to do­šlo do iz­ra­ža­ja u tre­ćoj de­o­ni­ci, ka­da su se troj­ke re­đa­le kao na tra­ci. Be­o­gra­đa­ni ni­su ima­li re­še­nje za brz pro­tok lop­te cr­ve­no–be­lih, kao i pre­ci­zne šu­te­ve sa dis­tan­ce. Go­sti su to­li­ko po­kle­kli pod fu­ri­o­znom igrom Voj­vo­di­ne da ni­su zna­li oda­kle im pre­ti ve­ća opa­snost. U pr­voj po­lo­vi­ni po­sled­nje če­tvr­ti­ne do­ma­ći su u jed­nom tre­nut­ku ima­li čak 47 po­e­na pre­do­sti (88:41)!

Oče­ki­va­no, po­sle to­ga ri­tam je pao, a Vo­ša je ru­tin­ski, u la­ga­ni­jem rit­mu, pri­ve­la meč kra­ju.

Voj­vo­di­na u po­sled­njem ste­pe­nu Ku­pa KSS igra pro­tiv kra­gu­je­vač­kog Rad­nič­kog, ali bez ob­zi­ra na is­hod, pla­si­ra­la se u bor­bu za „Žuć­ko­vu le­vi­cu“ sa eki­pa­ma iz ABA li­ge, Rad­nič­kim i Mla­do­sti iz Ze­mu­na.

Trenutno nije poznato gde će se odigrati završni turnir nacionalnog kupa, a kao moguća destinacija spominje se i Novi Sad.