Zdra­vlje – Voj­vo­di­na   57:60  (15:11, 18:25, 9:14, 15:10)

LE­SKO­VAC: SRC “Du­bo­či­ca”, gle­da­la­ca: 600. Su­di­je: Jev­to­vić, Ća­lić, Živ­ko­vić.

ZDRA­VLJE: Had­son 10, Pet­ko­vić 7, Sta­men­ko­vić 10, Jo­va­no­vić, Vu­ja­si­no­vić 3, Ce­kić, Stoj­ko­vić, Jo­vić 10, Đor­đe­vić 8, Ra­di­vo­je­vić 6, Ble­kvel, Bje­lak 3.

VOJ­VO­DI­NA:  Kočić 6, Ba­njac, Be­slać 8, Ma­rić, Ga­će­ša 14, Bje­li­ca 3, Mi­ro­tić 2, Vu­ki­će­vić, Ra­ki­će­vić 11, Vu­če­tić 3, Nil 2 (4as), Lju­bi­čić 11 (7 sk, 6as).

Ni­je bli­sta­la Voj­vo­di­na, po­go­to­vo u po­sled­njoj če­tvr­ti­ni, ali je ipak za­si­ja­la u fi­ni­šu me­ča u Le­skov­cu, u okvi­ru 4. ko­la Ko­šar­ka­ške li­ge Sr­bi­je. Dva bo­da i tre­ća li­ga­ška po­be­da je ono naj­bit­ni­je i ono što se “knji­ži”, ali osta­će upam­ćen i ne­sta­nak stru­je u ha­li pot­kraj pr­vog po­lu­vre­me­na. To je po­tra­ja­lo nepun sa­t, ali meč je, na svu sre­ću, na­sta­vljen.  Iz mra­ka, cr­ve­no-be­li su, po­sle do­sta mu­ka, iza­šli oba­sja­ni.

Od star­ta je bi­lo ja­sno da ovo ne­će bi­ti šu­ter­sko ve­če No­vo­sađa­na. Po­go­to­vo ni­je išlo u šu­tu za tri po­e­na, te su do­ma­ći po­čet­kom dru­ge de­o­ni­ce ima­li plus osam (28:20). Sma­nji­la je Vo­ša raz­li­ku, a on­da se de­sio opi­sa­ni ne­sta­nak stru­je. Ubr­zo po na­stav­ku me­ča, usle­di­lo je po­lu­vre­me pri re­zul­ta­tu 33:36.

So­lid­no je Voj­vo­di­na igra­la od­bra­nu u na­stav­ku, a to je do­ve­lo do vođstva na kra­ju tre­će de­o­ni­ce No­vo­sa­đa­na od osam po­e­na vi­ška (42:50). A on­da – opet mrak! Voj­vo­di­na ni­je us­pe­la da po­en­ti­ra u pr­vih šest i po mi­nu­ta po­sled­nje če­tvr­ti­ne i pred­nost joj se is­to­pi­la. Ušlo se u ne­iz­ve­snu za­vr­šni­cu, u ko­joj je, pri ne­re­še­nom re­zul­ta­tu ne­što vi­še od po­la mi­nu­ta pre kra­ja, meč troj­kom pre­lo­mio Mar­ko Lju­bi­čić. Po­sle to­ga, do­ma­ći ni­su po­en­ti­ra­li sa li­ni­je slo­bod­nih ba­ca­nja i bo­do­vi su sti­gli u No­vi Sad.