Voj­vo­di­na – Slo­ga 104:80 (29:26, 33:18, 26:20, 16:16)

NO­VI SAD: Ma­la ha­la Spen­sa, gle­da­la­ca: 100, su­di­je: Ni­ko­lić, Ća­lić, Vla­ho­vić.

VOJ­VO­DI­NA: Ko­čić 7 (7sk), Be­slać 16, Ga­će­ša 14, Bje­li­ca 14 (5as), Nil 11, Ba­njac 4, Ma­rić 6, Ne­delj­kov 4, Po­po­vić 17 (10sk), Ra­ki­će­vić 11, Za­rić, Sta­no­je­vić.

SLO­GA: Ma­to­vić 7, Pa­jo­vić 6, Si­me­u­no­vić 31, Ka­ra­pan­džić 11, Sta­me­nić 3, Ga­šić 7, Ko­stić 11, Pe­tro­vić, Sa­vić 2, To­do­si­je­vić, Be­lo­i­ca 2, Vu­jo­vić.

Ko­šar­ka­ši Voj­vo­di­ne us­pe­li su da se pla­si­ra­ju u po­lu­fi­na­le plej-ofa Su­per­li­ge Sr­bi­je, po­što su na do­ma­ćem te­re­nu za­be­le­ži­li i dru­gu po­be­du pro­tiv Slo­ge. No­vo­sa­đa­ni su ot­por Kra­ljev­ča­na slo­mi­li u dru­goj de­o­ni­ci, ko­ju su do­bi­li sa 15 raz­li­ke, da bi do kra­ja su povećavali pred­nost i obez­be­di­li me­sto me­đu če­ti­ri naj­bo­lje eki­pe.

Voj­vo­di­na je u ra­noj fa­zi utak­mi­ce ste­kla vođ­stvo od 19:12, da bi se Kra­ljev­ča­ni br­zo vra­ti­li i na­iz­gled za­kom­pli­ko­va­li su­sret. Me­đu­tim, usle­di­la je se­ri­ja naših momaka od 14:1, ko­ju je po­kre­nuo ras­po­lo­že­ni Bje­li­ca sa osam po­e­na i od tog mo­men­ta cr­ve­no-be­li ni­su spu­šta­li in­ten­zi­tet. Ta­ko je pred­nost sa­mo ra­sla, a u jed­nom mo­men­tu se či­ni­lo i da se sva­ki na­pad cr­ve­no-be­lih za­vr­ša­va po­e­ni­ma. To­li­ko do­mi­nat­no su do­ma­ći iz­gle­da­li i već sre­di­nom če­tvr­te de­o­ni­ce pre­ba­ci­li su 100 po­e­na i ta­ko kru­ni­sa­li sjaj­nu par­ti­ju i pla­sman u na­red­nu fa­zu tak­mi­če­nja, gde ih čeka ekipa ABA ligaša Mege.

Fo­to: Dnevnik (S. Šu­šnje­vić)